Regulamin i polityka RODO

Regulamin zajęć Szkoły Pływania Pana Maćka

 • Organizatorem zajęć jest firma STUDIO RELAX zwana dalej Szkołą Pływania Pana Maćka W skład kursu wchodzi 15 jednostek lekcyjnych (45 min.).
 • Zapisanie dziecka i opłacenie zajęć nauki pływania w Szkole Pływania Pana Macka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego uczestnictwo w zajęciach.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowa wpłata należności wg cennika dostępnego w biurze firmy lub na stronie internetowej, która jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu kursu.
 • Wpłatę za zajęcia należy uiścić jednorazowo przelewem bankowym – numer konta dostępny jest na naszej stronie internetowej www.szkolaplywania.com.pl
 • Odrabianie zaległych zajęć z poprzedniego semestru jest możliwe po opłaceniu bieżącego semestru.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (tel. 602705589 mail: maciu6@poczta.onet.pl). Z możliwości odrabiania zajęć wyłączone są lekcje pokazowe.
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupie prosimy o wcześniejsze umawianie terminu odrabiania (data i godzina). Warunkiem wejścia na pływalnię w ramach odrabiania zajęć jest wyznaczenie dnia i godziny zajęć.
 • Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu sportowego oraz zarządzenia Dyrekcji obiektu sportowego, a w szczególności:
  • pozostawianie okryć wierzchnich oraz butów w szatni,
  • wchodzenie na pływalnię wyłącznie w klapkach,
  • kąpiel w czepku ochronnym,
  • obowiązkowa kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody,
  • bezwzględny zakaz biegania oraz wykonywania skoków do wody bez zezwolenia instruktora,
  • zakaz wejścia do szatni dla osób nie uczestniczących w zajęciach na pływalni.
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 • Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 • Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie.
 • Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rzeczy wartościowe można pozostawić u prowadzącego zajęcia.
 • Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci uczestniczące na zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do zajęć nauki pływania i przebywania w wodzie.
 • W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora.
 • Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego.
 • Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora w biurze Szkoły Pływania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Studio Relax Maciej Zawadzki z siedzibą w Szczecinie zwanym dalej „Administratorem”.

 1. Dane kontaktowe Administratora:

Studio Relax Maciej Zawadzki, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 2. a) prowadzenia oraz organizacji obozów dla dzieci i młodzieży,  kursów nauki i doskonalenia pływania oraz innych imprez organizowanych przez STUDIO RELAX MACIEJ ZAWADZKI. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych: art. 6 ust.1 pkt. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. b) marketingowym – na podstawie udzielonej zgody – polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu informacji ogólnych o ofertach, promocjach usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych: art. 6 ust.1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, kadrowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, ubezpieczeniowe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła lub do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Galeria

37933249_2090647330966095_786513949049749504_n 37638161_2078031402227688_5326073950315216896_n 37629821_1827274404005814_165670190120435712_n 37592921_2078031428894352_7217147264765001728_n